ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ασφάλεια

3KAPA LOGO SATB ESYD 45001

H 3KAΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο 45001 : 2018.

Η εταιρία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια των εργαζομένων και την τη ασφάλεια του εκαστοτε χώρου εργασίας με στόχο τα «μηδέν ατυχήματα».

Για κάθε έργο της η εταιρία διαθέτει Τεχνικό Ασφάλειας και Γιατρό Εργασίας όπου απατηθεί, εκπονεί και τηρεί Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

01
04
03
02