ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πολιτική Ασφάλειας

Η εταιρία 3ΚΑΠΑ KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στην Υγεία & Ασφάλεια, μέσω της εφαρμογής του διεθνούς προτύπου 45001:2018. Πολιτική της είναι η παροχή και η διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις της.

Πρόθεση της εταιρίας είναι να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας και για το σκοπό αυτό δεσμεύεται:

  • Για την πρόληψη των τραυματισμών, των ασθενειών και των δυσμενών περιστατικών Υγείας & Ασφάλειας που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας και θα μπορούσαν να βλάψουν το προσωπικό της, το προσωπικό άλλων εμπλεκομένων στα έργα που αναλαμβάνει, τρίτους, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τα υλικά και το περιβάλλον.
  • Για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, οι οποίες έχουν εφαρμογή στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρίας.
  • Για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης Υγείας & Ασφάλειας στους εργαζόμενους.
  • Για την προστασία των εργαζομένων της, μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών και διαδικασιών λειτουργίας που παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια.
  • Για την παροχή των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να πραγματοποιεί τους στόχους που θέτει για την Υγεία και την Ασφάλεια και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας

Για τη γνωστοποίηση της δέσμευσής της για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.

01
04
03
02