ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιβαλλοντική πολιτική

Η 3ΚΑΠΑ KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής του προτύπου ISO 14001:2015.

Η 3 ΚΑΠΑ , λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί η ίδια να προκαλεί άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεσμεύεται:

  • Να συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, τους κώδικες πρακτικής και κανονισμούς και να θέτει η ίδια αυστηρές απαιτήσεις, όπου η υπάρχουσα νομοθεσία δεν επαρκεί για να προστατέψει το περιβάλλον.
  • Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και επικινδυνότητα
  • Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζόμενους ώστε να έχουν περιβαλλοντική συμπεριφορά και αντίστοιχο έλεγχο των εργασιών τους
  • Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας, τόσο για τις συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών
  • Να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα και να αυξάνει την ανακύκλωση στα πλαίσια των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων
  • Να διασφαλίζει την υπεύθυνη χρήση ενέργειας και νερού
  • Να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες, κατά το σχεδιασμό των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων
  • Να προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και να κοινοποιεί περιοδικά την πρόοδό της.
  • Να παρέχει επαρκείς πόρους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την πρόληψη της ρύπανσης.
  • Να επικοινωνεί τη δέσμευσή της για το περιβάλλον στους εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.
01
04
03
02