ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πιστοποιητικό ISO Περιβάλλοντος

Με το παρόν βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία 3 ΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ που βρίσκεται στη Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος, Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Πεδίο εφαρμογής:
Μελέτη και εκτέλεση σύνθετων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και έργων Πολιτικού Μηχανικού. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου:
ISO 14001 : 2015

pdfΠιστοποιητικό ISO 14001 : 2015

01
04
03
02